PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je 

Juraj Klein - Juraj Foto 
IČO: 50977989
DIČ: 1123636800
sídlo: Železničná 598/29, 055 01 Margecany (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Telefón: 0903 769 671
E-mail: info@stavebnepraceklein.sk

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Naše služby poskytujeme len osobám starším ako 18 rokov.

2. Aké údaje spracúvavame

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté a získané na základe plnenia Vašej objednávky vytvorenia, úprav a iných vyplývajúcich činností webovej stránky. 

Spracúvavame: 

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • identifikačné údaje - IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvavame na základe právnych titulov a to:

 • plnenie zmluvy podľa čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávený záujem podľa čl. 13 ods. 1 písm. f) GDPR pre zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránok. 

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje že údaje, ktoré sú po uplynutí doby uchovávania vymaže.

5. Prehlásenie prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 

 • nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo do medzinárodnej organizácie,
 • prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov,
 • prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,
 • k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

6. Práva dotknutej osoby v závislosti od ochrany osobných údajov

Dotknutá osoba má právo:

 1. na opravu a výmaz svojich osobných údajov
 2. na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 3. namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
 4. na prenos svojich osobných údajov
 5. požadovať prístup k svojim osobným údajom
 6. odobrať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 7. podať sťažnosť dozornému orgánu

 

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním formulárov z internetových stránok prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámili a zároveň v ich celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ môže tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.